Training resultaat gericht werken

We trainen de vaardigheden van de Toegangswerker. We gaan specifiek in op 3 onderdelen: formuleren van resultaten, indelen in intensiteiten en het gesprek met de (jeugdhulp)aanbieder.
We reiken ondersteunende tools en methodieken aan en we oefenen hiermee.

Veel regio’s in Nederland maken in het sociaal domein de overstap van de inkoop van producten, naar inkoop van resultaatgerichte arrangementen of profielen. Deze overstap geeft de inwoner en de toegangswerker de mogelijkheid om de ondersteuning op maat te organiseren, dus niet meer op basis van vaststaande producten, maar op basis van resultaten. De resultaatgerichte inkoop is een impuls voor de transformatie in het sociaal domein.

Het vraagt om een verandering van werkwijze voor de toegangswerker en de aanbieder. Samen met de inwoner maakt de toegangswerker een plan van aanpak met duidelijk geformuleerde resultaten. Dit fungeert later als opdracht voor de aanbieder. De nieuwe werkwijze vraagt ook om nauwe afstemming tussen de Toegang, aanbieders, de gemeentelijke backoffice en het contractmanagement.

De filosofie hierachter is dat toegangsmedewerkers, aanbieders, backoffices en contractmanagement intensief samenwerken in het vaststellen en behalen van resultaten met inwoners binnen een vooraf vastgesteld arrangement (en daarmee budget) van ondersteuning. Dit vereist dat toegangsmedewerkers beschikken over een aantal vaardigheden om te komen tot een passende formulering van door de inwoner gewenste resultaten en het kiezen van het juiste arrangement.

De hiertoe ontwikkelde training voor toegangsmedewerkers richt zich dan ook op competentiecluster 4 (Interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige en zijn gezin/netwerk) van het Competentieprofiel hbo jeugd- en gezinsprofessional (versie 1.1, oktober 2017), met name op de volgende aspecten:

  • Communicatie met cliënt(systeem), aanbieder en contractmanagement
  • Doelgerichtheid in het formuleren van resultaten
  • Onderhandelen met aanbieders over de benodigde zorgintensiteit
  • Systematische probleemanalyse voor het vaststellen van resultaat en zorgintensiteit
  • Samenwerken met aanbieder en contractmanagement, vanuit onderscheiden belangen en positie.

De training kan op maat gemaakt worden voor de werkwijze van uw regio. Voor meer informatie neem contact op info@teamcreatie.com