Advies & ondersteuning in het sociaal domein
Teamcreatie biedt advies en ondersteuning op managementniveau én uitvoeringsniveau bij organisaties in het sociaal domein en gemeenten. Het sociaal domein is aan veranderingen onderhevig, de transities hebben ervoor gezorgd dat gemeenten nieuw beleid hebben ontwikkeld. Professionals zijn voor nieuwe taken en een nieuwe manier van werken komen te staan, waarop geanticipeerd moest worden en waarvoor nieuwe kennis nodig is. Teamcreatie kan ondersteuning bieden en de verbinding maken tussen het beleid en de dagelijkse praktijksituatie.

Om veranderingen goed te kunnen doorvoeren op de werkvloer kan Teamcreatie implementatie van de beleidsplannen begeleiden. Veel geweldige ideeën blijven slechts op papier bestaan of krijgen te weinig aandacht bij de implementatie van het beleid. Daar brengt Teamcreatie verandering in door niet alleen mee te schrijven met de advies plannen, maar ook input te geven aan het beleid en de daadwerkelijke uitvoering begeleiden. Dit kan variëren van enkele uren per week tot langdurige begeleiding.

Transitie en transformatie binnen het sociaal domein
Per januari 2015 hebben er drie transities plaatsgevonden binnen het sociaal domein waardoor er veel meer verantwoordelijkheden bij gemeenten zijn komen te liggen. Zo is de gemeente nu verantwoordelijk geworden voor alle vormen van jeugdzorg. Daarnaast dragen zij tegenwoordig de verantwoording voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn, via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waarbij de begeleiding een nieuwe taak is voor gemeenten. Bovendien is de participatiewet sinds januari 2015 ingegaan met als doel alle mensen, ook met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente is hierdoor verantwoordelijk voor alle mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. De transities naar de gemeenten hebben inmiddels plaatsgevonden alleen de transformatie moet nog voltooid worden. Het gaat bij deze veranderingen niet enkel om nieuwe taken, maar er is ook aandacht en inzet nodig voor een andere manier van werken die voor professionals nieuw is.

Werken binnen een sociaal wijkteam
De veranderingen binnen het sociale domein zorgen naast de transities van verantwoordelijkheden eveneens voor nieuwe samenwerkingsverbanden en werkwijzen. Gemeenten hebben door de transities samen met professionals nieuwe sociale wijkteams samengesteld. Door de participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, is de hulpverlening aan de inwoner veranderd in ondersteuning voor de inwoner. Daarbij wordt gerekend op de unieke capaciteiten en krachten die elk mens te bieden heeft, zodoende kan iedereen een bijdrage leveren. Teamcreatie biedt ondersteuning voor de sociale teams tijdens deze transformatie en nieuwe benadering.

Visie van Teamcreatie (over de transitie binnen het sociaal domein)
In Nederland willen we dat de zorg voor de inwoners beter wordt. Daarvoor is naast de transities, ook een transformatie nodig. Het is belangrijk dat bij professionals de organisatiebelangen naar de achtergrond verdwijnen en dat we gaan werken vanuit de belangen van de klant (gezin of huishouden). Het is van belang dat we niet langer discussies voeren over regelgeving en of we de juiste procedures hebben gevolgd, maar om voor de klant te doen wat nodig is. Hierbij is noodzakelijk dat de betrokken professionals samenwerken en de ondersteuning op elkaar afstemmen. Dit is werken vanuit de bedoeling (zoals Wouter Hart beschrijft), in plaats van dat we de systeemwereld leidend te laten zijn met al zijn procedures en protocollen en daarmee uit het oog verliezen wat je werkelijk aan het doen bent. Zo wordt de aandacht verplaatst naar samenwerken met de klant in plaats van steeds praten over de klant. We willen de klant ondersteunen zodat deze zelf weer verder kan.

Het klinkt allemaal eenvoudig en logisch, maar in de dagelijkse praktijk blijkt dit een hele opgave voor professionals en de organisaties. Een opgave die begint met het vertrouwen in de ander, het vertrouwen in de klant, in zijn netwerk en het vertrouwen in de andere professionals die betrokken zijn. Als iedereen kleine stapjes maakt in deze verandering, dan maken we samen een grote stap in de transformatie van het sociale domein in Nederland.